Catholic Herald logo

His attitude to sacred music is symptomatic of the modern age’s attitude to religious art