Catholic Herald logo

Mormon President Thomas Monson died on Tuesday at the age of 90